Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 03124732829
  • 02165765401

Kullanıcı Oyu: 0 / 5

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

Kuruluşlarda oluşan atıklar aşağıda süreleri belirtilen zamanlar içerisinde Çevre Ve Şehircilik Bakanlığına Bildirimde Bulunması Gerekmektedir.

 

ATIK TÜRÜ

BEYAN FORMU

YETKİLİ İDARE

SÜRE

 

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Ambalaj Üreticileri, 
Ek-4’te yer alan Ambalaj Üreticisi Müracaat Formu’nu internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte göndermekle yükümlüdürler. (madde 17.1)

Bakanlık

Her yıl şubat ayı sonu

 

Piyasaya Sürenler,
Ek-5'te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formu’nu, internet aracılığıyla doldurarak bir sureti ile birlikte Bakanlığa bildirimde bulunurlar. (madde 23.1)

 

Piyasaya Sürenler,
Toplama, geri dönüşüm ve geri kazanım ile ilgili olarak gerçekleştirdikleri çalışmaları kapsayan bilgi ve belgeleri Bakanlığa bildirirler. (madde 23.2)

 

Satış Noktaları
Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasına ilişkin bilgileri ildeki İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine göndermekle yükümlüdürler. (madde 12.ç)

İl Çevre ve Orman Müd.

 

Atık Yağların kontrolü Yönetmeliği

Yağ Üreticileri, 
bir önceki yıl piyasaya sürülen yağ miktarlarını EK-3’de yer alan Yağ Beyan Formu ile her yıl Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. (madde 12)

Bakanlık

Her yıl şubat ayı sonu

 

Motor Yağı Üreticileri,
kullanım sonrası ortaya çıkan atık motor yağlarının bu yönetmelikte belirtilen kurallar doğrultusunda toplanmasını, işleme ve bertaraf edilmesini veya ihracatını sağlamakla ve bununla ilgili olarak Bakanlığa beyanda bulunmakla yükümlüdür. 
Her yıl sonu itibariyle atık yağ toplama, taşıma, işleme ve bertaraf faaliyetleri ile mevcut durum, yaşanan sorunlar, planlanan ve yapılan yatırımlar, toplama ve işleme hedefleri hakkında rapor hazırlayarak Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. (madde 10.a,d)

Bakanlık

Her yıl sonu

 

Atık Yağ Üreticileri, 
EK-2’de yer alan Atık Yağ Beyan Formunu doldurarak göndermekle yükümlüdür. (madde 9.e)

İl Çevre ve Orman Müd.

Her yıl şubat ayı sonu

 

Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

Ulusal Atık Taşıma Formu (madde 10)

Valilik

Her Taşımadan Sonra

 

Yemeklik Bitkisel Yağ Üreticileri; 
Piyasaya sürülen kızartmalık yağ miktarlarını (madde 9)

Bakanlık

Her yıl

 

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Tıbbi Atık Üreticileri; 
oluşan tıbbi atık miktarı ile ilgili bilgileri düzenli olarak kayıt altına almakla ve yetkili idareye göndermekle yükümlüdürler. (madde 8.j)

Valilik

Her yıl sonu

 

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

Envanter Oluşturulması
Bu Yönetmeliğin Ek–1 ve Ek-2 sinde yer alan tehlikeli maddeler ile uğraşan kamu ve/veya özel kuruluşların tehlikeli maddelerin özelliklerini ve miktarlarını içeren envanter bilgilerini ilgili idareye beyan etmesi zorunludur.(madde 14.c)

Bakanlık
Mahallin En Büyük Mülki Amirliği
Belediyeler

-

 

Deşarjın Kontrolü
Alıcı ortama deşarj yapan gerçek ve tüzel kişiler deşarjın kontrolüyle ilgili kontrolünü her üç ayda bir yapar ve kayıtlarını tutar.(madde 12.c)

Her 3
Ayda Bir

 

Oluşturulan kirlilik azaltma ve özel programların özellikleri, uygulanma sonuçlarına ilişkin bilgiler, izleme ve kontrol sonuçları faaliyet sahibi tarafından izin veren idareye rapor edilir. İlgili idare Bakanlığa her yıl düzenli olarak raporu gönderir.(madde 15.b)

-

 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Atık üreticileri,
 (Ek 8) de yer alan atık beyan formunu her yıl ocak ayında bir önceki yıla ait bilgileri doldurmak, iki ay içinde valiliğe göndermekle yükümlüdür. (madde 9.g)

Valilik

Her yıl Ocak Ayı

 

Atık Yönetim Planı
Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını hazırlayarak valilikten onay almakla, (madde 9.b)

14.09.2005'e kadar

 

Kaza olduğunda
Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla yükümlüdür.( madde 9.s)

Kaza olduğunda

 

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli olarak belirlenen müstahzarları piyasaya arz eden üretici ve ithalatçılar, müstahzarın kimyasal bileşimine ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi yetkili idareye vermekle yükümlüdürler.(madde 11)

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi

-

 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Lastik Kaplamacıları, 
Kaplanan ve/veya kaplanamayacak durumda olan lastik miktarlarıyla ilgili kayıtları EK-3’te yer alan kaplamacı müracaat formu ile bildirimde bulunur. (madde 10.3)

Bakanlık

Her yıl şubat ayı sonu

 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Atık Üreten Tesis ve İşletmeler, 
ile Ek-II A’da ve Ek-II B’de belirtilen bertaraf ve geri kazanım işlemlerini yapan kişi, kurum ve kuruluşlar,
• atık türü ve atığın ek-IV’de belirtilen kod numarası, 
• atık miktarı, 
• atığın kaynağı, gönderildiği tesis, taşıma şekli ve 
atığın Ek-II A’da ve Ek-II B’de belirtilen yöntemlere göre tabi tutulduğu işlemler hakkında kayıt tutmakla ve göndermekle yükümlüdür. (madde 11)

Bakanlık

Bakanlığın belirleyeceği aralıklarla

 

Enerji Kaynaklarının Ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik


Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Enerji Yöneticisi Görevlendirmekle Yükümlü Olan Endüstriyel İşletmelerin ve Binaların Sahipleri ve/veya Yönetimleri, 
enerji tüketimine ilişkin, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğünün internet sayfasında yayınlanan formattaki bilgileri yazılı olarak gönderir ve internet üzerinden Genel Müdürlüğün veri tabanına kaydeder. (madde 33)

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

Her yıl Mart Ayı Sonu

 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Raporlama
İşletme yetkilileri, 
emisyon izni olan işletmeler için, emisyon iznine esas ölçüm raporunun tarihi esas alınarak, 
Ek-8, Liste A da yer alan tesisler için her iki yılda bir, 
Ek-8, Liste B de yer alan tesisler için her üç yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor etmek zorundadır. (madde 14)

-

Her 2 yılda bir
 (Ek-8 lista A)

Her 3 yılda bir
 (Ek-8 liste B)

 

 

Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik

Elektrikli ve Elektronikli Eşya Üreticileri
EK-3’te yer alan uygunluk beyan formunu doldurarak yetkili idareye vermekle yükümlüdürler.(madde 7.c)

Bakanlık

Her yıl Şubat ayı

 

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Pil Üreticileri, 
bir önceki yıl piyasaya sürdükleri miktarları hesaba katarak atık haline gelen I. grup pilleri Bakanlığın belirleyeceği oranlarda toplamak veya toplatmak ve bertaraf etmek, bu işlemleri Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür. (madde 25)


Bakanlık

Her yıl Ocak ayı sonuna kadar

 

Akümülatör Üreticileri,
 üretilen, ithal edilen ve piyasaya sürülen akümülatörlerin türü, üretim ve satış miktarları ile atık akümülatörlerin yönetimine ilişkin bilgileri ve ilgili belgeleri beyan ve ibraz eder. (madde 30)

 

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Lisans Sahibi, 
kanalizasyona vereceği sıvı atıklarla ilgili kayıtları her yıl sonunda yazılı olarak Kuruma bildirmekle yükümlüdür.(madde 15)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

Her yıl sonu

 

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

Çevreye radyoaktif madde veren kuruluşlar Kurum tarafından izin verilen sınırlara uymak zorunda olup, bunun için gerekli denetimi ve izlemeyi yapmakla ve sonuçları belirli aralıklarla kuruma bildirmekle yükümlüdür. 
(madde 35)

TAEK

Belirli Periyodlarda

 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Ozon tabakasını incelten kontrol altına alınmış herhangi bir maddeyi ithal edenler
Ek-2’de yer alan formu Bakanlığa göndermekle yükümlüdürler. (madde 7.2)


Bakanlık

Her yıl Şubat ayı sonu
(bir önceki yıla ait bilgileri)

 

İhraç edenler,
bir önceki yıla ait ihracat belgelerini yetkili idareye iletirler. (madde 9)

Her yıl Mart ayı sonu

 

İlgili kurum ve kuruluşlar
kontrol altına alınmış maddelerin laboratuvar ve zorunlu kullanım alanları için bir sonraki yıla ilişkin ihtiyaç miktarlarını yetkili idareye bildirirler. (madde 14.2)

Her yıl Ekim ayı sonu

 

Toprak Kirliliği Kontrolü

Stabilize Arıtma Çamuru Beyanı
Stabilize arıtma çamuru üreticileri; 
stabilize arıtma çamurlarıyla ilgili analizleri yapmak, kayıtları tutmak ve uygulamada karşılaşılan güçlükleri belirten raporu hazırlayıp yetkili idareye sunmakla yükümlüdürler.(madde 11.a.5)

Valilik

Her 3 
yılda bir

 

Toprak Analiz Beyanı
Arıtma tesisini işleten özel ve resmi kuruluşların
; stabilize arıtma çamuru kullanılan toprağın EK II-A da ki Toprak Analiz Belgesi’nde yer alan parametrelerin analizlerini belgelendirmekle zorunludur.(madde 11.b)

12 ayda bir

 

Kompostun Toprakta Kullanılabilmesi İçin,
EK II-A daki Toprak Analiz Belgesi’nde yer alan parametre analizlerinin belgelendirilmesi zorunludur.(madde 14.f)

 

Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik

PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar
Arındırma ve/veya bertaraf işleminden sonra envanter bilgilerindeki değişiklikleri PCB Envanter Formuyla (Ek-3) Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.(madde 8.b)

Bakanlık

-

 

Envanter hazırlama
5 dm3 (L) ve daha fazla PCB içeren madde ve ekipmanları elinde bulunduranlar, bunları, Bakanlık PCB envanterine kayıt ettirmekle yükümlüdür.(madde 12.1)

 

Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği

Tehlikeli madde ve müstahzarları ile iştigal edenler
Ek-1 kapsamında yer alanlar
-Bu Yönetmelik ve eklerinin getirdiği hükümler çerçevesinde etiketleme, ambalajlama, depolama ve taşıma ile ilgili kurallara uyduğunu ispat etmekle,
Bakanlığın talep etmesi durumunda beyanda bulunmakla yükümlüdür. (madde 8)
Ek:3 Zararlı madde ve ürünlerin beyanı için kullanılacak bilgi formu

Bakanlık

-

 

Tehlikeli Maddelerin Ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması Ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli olarak belirlenen müstahzarları piyasaya arz eden üretici ve ithalatçılar, müstahzarın kimyasal bileşimine ve tehlike özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgiyi yetkili idareye vermekle yükümlüdürler.(madde 11)

Sağlık Bakanlığı Ulusal Zehir Merkezi

-

 

Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik

Yüksek Miktarda Üretilen/İthal Edilen Maddelere 
İlişkin Verilerin Bakanlığa İletilmesi; Ek-2'de ayrıntıları verilen bilgiler (madde 7)


Bakanlık

26.12.2009 tarihine kadar

 

Düşük Miktarda Üretilen/İthal Edilen Maddelere 
İlişkin Verilerin Bakanlığa İletilmesi; Ek-3'te ayrıntıları verilen bilgiler (madde 8)

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yatırımın İzlenmesi ve Kontrol Edilmesi
Proje sahibi veya yetkili temsilcisi, "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerine ilişkin izleme raporlarını (madde 18.3)

Bakanlığa veya Valiliğe

-

 

 

 

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'