Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • 03124732829
 • 02165765401

Çevre Danışmanlık İstanbul - Çevre Danışmanlık

 • Çevre Danışmanlık Faaliyetlerimiz

  Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere  “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

  Read more
 • Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

  Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz:

  • Çevre Danışmanlık:

   • Çevre Görevlisi Hizmeti
   • Çevre Denetimi Hizmeti

  • Çevre İzinleri

   • Atıksu Deşarj İzni
   • Emisyon İzni
   • Gürültü İzni
   • Gecici Depolama İzni
   • Derin Deniz Deşarj İzni

  •  Çevre Lisansları

   • Tehlikeli Atık Lisansı
   • Tehlikesiz Atık Lisansı
   • Geri Dönüşüm Lisansı

  • Atık Yönetimi Danışmanlığı

   • Ambalaj Atıkları Yönetimi
   • Tehlikeli Atık Yönetimi
   • Tehlikesiz Atık Yönetimi
   • Endüstriyel Atık Yönetim Planı
   • Online Atık Bildirimleri
   • Atık Depolama İzinleri
   • Zorunlu Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Hizmeti

  • Geçici Faaliyet Belgesi

   • GFB Alınma Süreci
   • Proses Akım Şeması Hazırlama
   • CED Muafiyet Yazısının Alınması
   • Emisyon Muafiyet Yazısının Alınması
   • Gürültü Muafiyet Yazısının Alınması
   • Proje Onayı Muafiyet Yazısının Alınması

  • Hastane Çevre Danışmanlık

   • Tıbbi Atık Sahasının Oluşturulması
   • Tehlikeli Atık Sahasının Oluşturulması
   • Laboratuvar Çıkış Suları İçin Sterilizasyon Sisteminin Kurulması
   • Atık Yönetimi

   

   

  Read more
 • Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

  Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte ICT çevre danışmanlık kurumumuzda görev almış tecrübeli çevre mühendisleri (çevre görevlisi)  ile danışmanlık hizmetlerini yürütmekteyiz.

  Read more
 • ICT Çevre Görevlisi Hizmetleri

  Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Mühendisi Kadrosuyla Çevre Görevlisi Hizmetlerimizden Yararlanabilirsiniz.

   

  Read more
 • Katı Atıkların Kontrolü

  Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. 

  Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.

  Özel veya resmi kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı itibari ile insanın sağlığına zarar veren, su, hava ve toprağı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Read more
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü

  Ömrünü tamamlamış lastiklerin;

  • Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
  • Geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanmasına,
  • İthalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin sınırlama ve yükümlülüklere,

  yönelik idari ve teknik esasları belirlemektir.

  Read more
 • Poliklorlu Bifenil Ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü

  Kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden tamamen ortadan kaldırılmasının sağlanmasına yönelik idarî ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

  Kullanılmış poliklorlu bifenil (PCB) ve poliklorlu bifenil içeren madde ve ekipmanların envanterinin hazırlanmasını, geçici depolanmasını, taşınmasını, arındırılmasını ve bertaraf edilmesini, ithalat ve ihracata ilişkin sınırlamaları ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri ve tabi olunacak hukukî ve cezaî sorumlulukları kapsar.

  Read more
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü

  Tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar;

  • Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
  • Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine,

  Yönelik prensip, politika ve programlar ile hukuki, idari ve teknik esasların belirlenerek uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  Bu Yönetmelik, EK-1’de belirtilen sağlık kuruluşlarının faaliyetleri sonucu oluşan ve EK-2’de detaylı olarak belirtilen atıklar ile bu atıkların üretildikleri yerlerde ayrı toplanması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin esasları kapsamaktadır

  Read more

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'