Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
 • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
 • 03124732829
 • 02165765401

Çevre Görevlisi - Çevre Danışmanlık

 • Atıksu Deşarj İzni

   -Atık su Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atık su arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atık su arıtma tesisleri için)

  - Geçici Faaliyet belgesi için istenen belgeler

  -Atık su deşarjı kriterine uygunluk kontrolü 

  Geçici Faaliyet Belgesi İçin İstenen Ortak Belgeler

  1. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27.4.2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27.04.2004 tarihten önce kurulan veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için)

  2.  ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED’e tabi tesisler için) veya ÇED’e tabi olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı.

  3.  3194 Sayılı İmar Kanunun Kapsamında;

      a.  12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak;

           i. Yapı kullanma izin belgesi

           ii. İşletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname,

  Read more
 • Çevre Danışmanlık Faaliyetlerimiz

  Firmamız T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans e-başvuru dosyasını ve başvuru için gerekli bilgi, belge ve raporları hazırlayarak bu yönetmelikler doğrultusunda hizmet vermek üzere  “ÇEVRE DANIŞMANLIK YETERLİLİK BELGESİ” ile yetkili kılınmıştır.

  Read more
 • Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

  Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz:

  • Çevre Danışmanlık:

   • Çevre Görevlisi Hizmeti
   • Çevre Denetimi Hizmeti

  • Çevre İzinleri

   • Atıksu Deşarj İzni
   • Emisyon İzni
   • Gürültü İzni
   • Gecici Depolama İzni
   • Derin Deniz Deşarj İzni

  •  Çevre Lisansları

   • Tehlikeli Atık Lisansı
   • Tehlikesiz Atık Lisansı
   • Geri Dönüşüm Lisansı

  • Atık Yönetimi Danışmanlığı

   • Ambalaj Atıkları Yönetimi
   • Tehlikeli Atık Yönetimi
   • Tehlikesiz Atık Yönetimi
   • Endüstriyel Atık Yönetim Planı
   • Online Atık Bildirimleri
   • Atık Depolama İzinleri
   • Zorunlu Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigorta Hizmeti

  • Geçici Faaliyet Belgesi

   • GFB Alınma Süreci
   • Proses Akım Şeması Hazırlama
   • CED Muafiyet Yazısının Alınması
   • Emisyon Muafiyet Yazısının Alınması
   • Gürültü Muafiyet Yazısının Alınması
   • Proje Onayı Muafiyet Yazısının Alınması

  • Hastane Çevre Danışmanlık

   • Tıbbi Atık Sahasının Oluşturulması
   • Tehlikeli Atık Sahasının Oluşturulması
   • Laboratuvar Çıkış Suları İçin Sterilizasyon Sisteminin Kurulması
   • Atık Yönetimi

   

   

  Read more
 • Çevre Danışmanlık Hizmetlerimiz

  Çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte ICT çevre danışmanlık kurumumuzda görev almış tecrübeli çevre mühendisleri (çevre görevlisi)  ile danışmanlık hizmetlerini yürütmekteyiz.

  Read more
 • Çevre Etki Değerlendirme

  ÇED, gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalardır.

  • Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Proje Tanıtım Dosyasının hangi tür projeler için isteneceği ve içereceği konuları,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi için Kapsam Belirleme ve İnceleme Değerlendirme Komisyonunun oluşturulması ile ilgili çalışmaları,
  • Yönetmelik kapsamına giren projelerin işletme öncesi, işletme sırası ve işletme sonrası dönemde izlenmesi ve denetlenmesini,
  • Çevresel Etki Değerlendirmesi sisteminin, çevre yönetiminde etkin ve yaygın biçimde uygulanabilmesi ve kurumsal yapısının güçlendirilmesi için gerekli eğitim çalışmalarını

  KAPSAR.

  Read more
 • Çevre Görevlisi Hizmeti

  ICTSERT Cevre Danışmanlık olarak Çevre birimi oluşturma ve Çevre Görevlisi bulundurma zorunluluğu olan Tesislere Çevre Danışmanlık Hizmeti verilmektedir. Verilen çevre danışmanlık hizmetleri aşağıdakileri kapsamaktadır. 
  1. Çevre Danışmanlık Firması tesisinizde çalıştıracağı Çevre görevlisi (Çevre görevlileri Çevre Mühendisliği Alanından Mezundur) ismini sözleşmeye müteakip 15 gün içerisinde tüm belgeleri ile birlikte(Diploma,sertifika,iş akdi,iyi hal belgesi vb.)idaremize bildirecektir. 
  2. Çevre Danışmanlık Firması en az ayda bir tam gün bir çevre görevlisini tesisinizde çalıştıracaktır. 
  3. Firma herhangi bir nedenle çevre görevlisinin ayrılması veya firma tarafından değiştirilmesi durumunda hemen tesisinize durum bildirilecek ve en geç 15 gün içerisinde yeni bir Çevre görevlisi vazifelendirilecektir. 
  4. Çevre ve Şehircilik bakanlığı tarafından ya da bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlardan “Çevre Görevlisi’’olduğuna dair sertifikaya sahiptirler.

   

   

  Read more
 • Çevre İzin ve Lisansına Tabi İşletmeler

  Çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler kimlerdir?

  ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, çevresel etkilerine göre aşağıdaki biçimde sınıflandırılmıştır.

  a) Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler (Ek-1 Listesi)

  b) Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler (Ek-2 Listesi)

  (2) Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan işletmelerin, çevre izni veya çevre izin ve lisansı alması zorunludur.

  Read more
 • Çevre Mevzuatınca Alınması Gerekli İzinler

  Çevre Mevzuatınca Alınması Gerekli İzinler için gerekli tablo aşağıdaki gibidir.

  Read more
 • Hastane Çevre Danışmanlık Hizmeti

  22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre tıbbi atıkların üretiminden bertarafına kadar;

  • Çevreye ve insan sağlığına zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesi,

  • Çevreye ve insan sağlığına zarar vermeden kaynağında ayrı olarak toplanması, ünite içinde taşınması, geçici depolanması, taşınması ve bertaraf edilmesi esastır

   Read more
 • ICT Çevre Görevlisi Hizmetleri

  Çevre Kanununca Alınması Gerekli İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Kapsamında Çevre Mühendisi Kadrosuyla Çevre Görevlisi Hizmetlerimizden Yararlanabilirsiniz.

   

  Read more
 • Katı Atıkların Kontrolü

  Her türlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde, doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesi, depolanması, taşınması, uzaklaştırılması ve benzeri faaliyetlerin yasaklanması, çevreyi olumsuz yönde etkileyebilecek olan tüketim maddelerinin idaresini belli bir disiplin altına alarak, havada, suda ve toprakta kalıcı etki gösteren kirleticilerin hayvan ve bitki nesillerini, doğal zenginlikleri ve ekolojik dengeyi bozmasının önlenmesi ile buna yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi, uygulanması ve geliştirilmesidir. 

  Meskun bölgelerde evlerden atılan evsel katı atıkların, park, bahçe ve yeşil alanlardan atılan bitki atıklarının, iri katı atıkların, zararlı atık olmamakla birlikte evsel katı atık özelliklerine sahip sanayi ve ticarethane atıklarının, evsel atık su arıtma tesislerinden elde edilen (atılan) arıtma çamurlarının ve zararlı atık sınıfına girmeyen sanayi arıtma tesisi çamurlarının, toplanması, taşınması, geri kazanılması, değerlendirilmesi, bertaraf edilmesi ve zararsız hale getirilmesine ilişkin esasları kapsar.

  Özel veya resmi kuruluşlarca ve gerçek kişilerce üretilip çeşidi, özelliği ve miktarı itibari ile insanın sağlığına zarar veren, su, hava ve toprağı kirleten, yanıcı ve patlayıcı madde ihtiva eden, hastalık mikrobu taşıyabilen zararlı ve tehlikeli atıklar hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

  Read more
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü

  Ömrünü tamamlamış lastiklerin;

  • Çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
  • Geri kazanım veya bertarafı için toplama ve taşıma sisteminin kurulması, yönetim planının oluşturulması ve ömrünü tamamlamış lastiklerin yönetiminde gerekli düzenlemelerin ve standartların sağlanmasına,
  • İthalatı, ihracatı ile transit geçişine ilişkin sınırlama ve yükümlülüklere,

  yönelik idari ve teknik esasları belirlemektir.

  Read more
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü

  Tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar;

  • İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
  • Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
  • İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
  • Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
  • Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
  • Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,
  • Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
  • Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına,

  Yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve teknik esasları kapsar.

  Read more

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'