Your Cart : 0 item
Total : Bedava
Your Cart is currently empty!
Product update

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home4/ferhat/public_html/ictcevredanismanlik.com/modules/mod_sj_hk_minicart_pro/tmpl/default_list.php on line 25
checkout
  • Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
  • 03124732829
  • 02165765401

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Çevre Mevzuatınca Alınması Gerekli İzinler için gerekli tablo aşağıdaki gibidir.

 

YÖNETMELİK

İZİN TÜRÜ

YETKİLİ İDARE

SÜRESİ

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği

Geçici Atık Depolama İzni
Atık üreticileri;
Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda izin almakla yükümlüdür. (madde 9.c) 

Valilik

Her yıl 
mart ayı son iş günü bitimine kadar

Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği

Pil Üreticileri için
Kota Uygulama İzni  EK-2 (madde 26)


Bakanlık

Her yıl 
ocak ayı
 

Akümülatör Üreticileri için
Depozito Uygulama İzni    Ek-2 (madde 30)

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

Emisyon Ön İzni 
Ek-8, Liste A ve Liste B de yer alan tesisler
(madde 7.1.ç) 

Valilik

-

Emisyon İzni
Ek-8, Liste A ve Liste B de yer alan tesisler
(madde 5.2)

Bakanlık (Ek- 8 A)

 

Valilik (Ek- 8B)

 

Tehlikeli Maddelerin Su Ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

 Tehlikeli Madde Deşarj İzin Belgesi
 (madde 11.a)

Bakanlık
Mahallin En Büyük Mülki Amirliği
Belediyeler

4 Yıl

Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 

Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi
Stabilize arıtma çamurlarının toprakta kullanılması, izne tabidir. Bu nedenle kullanıma sunacakları stabilize arıtma çamuru için Stabilize Arıtma Çamuru Kullanım İzin Belgesi ile birlikte başvuruda bulunmak zorundadır.(madde 10.b)

Valilik
(İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu )

-

Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Kontrol Belgesi
Ek-7’de yer alan Grup-VI’da listelenen madde hariç olmak üzere, Protokol ile kontrol altına alınan ozon tabakasını incelten maddeleri ithal eden kurum, kuruluş ve ithalatçı firmalar, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara ilişkin Dış Ticaret Müsteşarlığınca Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği çerçevesinde Bakanlıktan kontrol belgesi almak zorundadır.
(madde 7.1)

Bakanlık

-

Radyoaktif Madde Kullanımından Oluşan Atıklara İlişkin Yönetmelik

Radyoaktivite İçeren Sıvı Atıkların Deşarj İzni
Kanalizasyon sistemine bırakılacak olan radyoaktivite içeren sıvı, zehirli maddeleri veya diğer kimyasal maddeleri bulunduruyorsa lisans sahibi tarafından kanalizasyon sistemine bırakılmadan önce Çevre Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde yetkili kuruluşlardan izin alınır. (madde 12.e)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

-

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği

 

Radyasyon Kaynakları İçin Lisans Alınması
Radyasyon kaynaklarının imal, ithal ve ihraç edilmesi, alınması, satılması, taşınması, depolanması, bakımı, onarımı, kurulması, sökülmesi, değiştirilmesi, radyasyon kaynaklarıyla çalışılabilmesi ve her türlü amaçla bulundurulması ve kullanılması için TAEK’dan lisans alınması zorunludur. (madde 50)

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu

-

Radyasyon Kaynaklarının Taşınma İzni
Radyasyon kaynaklarının ithali, ihracı ve taşınması için lisans almış kişi ve kuruluşlar, ayrıca her ithal, ihraç ve taşıma için de izin almakla yükümlüdür.(madde 61)

3 ay

Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik

Çevre İzni
Çevre Lisansı

Ek:1
(Çevreye kirletici etkisi yüksek düzeyde olan işletmeler)
Çevre ve Orman Bakanlığı

 
Ek:2
(Çevreye kirletici etkisi olan işletmeler)
İl Çevre ve Orman Müdürlükleri 

10 yıl

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

ÇED Raporu
EK-I listesinde yer alan projeler, 
EK-II listesinde yer alıp "ÇED Gereklidir" kararı verilen projeler (madde 7)

Çevre ve Orman Bakanlığı

-

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği

Gürültü Kontrol İzin Belgesi

Liste A'daki tesisler için; 
Çevre ve Orman Bakanlığı
(Ek VII) (madde 33.a)

3 yılda bir

Liste B'deki tesisler için; 
İl Çevre ve Orman Müdürlüğünce 
veya yetki dervi yapılan
ilgili Belediye Başkanlıklarınca, 
il özel idarelerince verilir.(madde 33.b) 

5 yılda bir

Harfiyat Toprağı,İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Yıkım İzni
Yıkım faaliyetini gerçekleştirecek kişi, kuruluş veya firmaların yıkım çalışmasına başlamadan önce yıkım izni almaları zorunludur. (madde 18)

Mücavir alan sınırları içinde
 ilgili belediyeye, 
dışında ise
 mahallin en büyük mülki amirine 

-

İnşaat ve Yıkıntı Atıklarını Taşıma İzni
(madde 16)

Mücavir alan sınırları içinde ilgili belediyeye, büyükşehirlerde ise ilgili ilçe belediyesine, mücavir alan sınırları dışında ise mahallin en büyük mülki amiri

-

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği

Kota Uygulama İzni 
Lastik üreticileri EK-2’de yer alan Kota Uygulaması Müracaat Formunu doldurarak kota uygulaması izni için müracaat etmeli. (madde 18.1)

Çevre ve Orman Bakanlığı

-

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği

 

 

Turba Çıkarımı İzin Belgesi (madde 9)

Bakanlık

-

Saz Kesimi İzin Belgesi (madde 10)

Saz Nakil İzin Belgesi (madde 10)

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği

Alıcı Ortam Atık Su Deşarj İzni

Atıksu altyapı tesisleri yönetimi mevcut ise - Atıksu Altyapı Tesisleri Yönetimi yoksa İl Çevre ve Orman MÜdürlüğü
Alıcı ortama veya derin deniz deşarjı -Mahallin en büyük Mülki amiri 
(Çevre ve Orman Bakanlığı)

5 Yıl

Deşarj Ön İzni

En Fazla Bir Yıl

Derin Deniz Deşarj İzni

5 Yıl

Atıksu Bağlantı İzni

-

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik

Yer seçimi ve tesis kurma izni 
Birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri inceleme kurulu, tesisin kurulacağı yeri mahallinde inceleyerek, Örnek-3’teki yer seçimi raporu formunu düzenler,
yetkili idare tarafından üç gün içinde değerlendirilerek yer seçimi ve tesis kurma izni kararı verilir.(madde 18)

İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, İlçe Belediyeler,OSB

-

Yer seçimi ve tesis kurma izni verilmiş birinci sınıf gayrisıhhî müesseselerin çalışabilmesi için örnek 4’teki açılma izni raporu(madde 21) 

 

 

For customize module in special position

The solution is using Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

E.g. Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'ico-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'
- Class of module is 'bg-white'